به گفته مقامات پلیس پاکستان در انفجار مدرسه دینی حدود شش کیلوگرم مواد منفجره استفاده شده است. پلیس همچنین گفته است که بمب در داخل مدرسه جامعه زبیریه جاسازی شده بود و انفجار در زمان حضور شاگردان صورت گرفت. دویچه وله ...