سایت "نورنیوز" نزدیک به شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارش کوتاهی از "شناسایی" هویت عامل اختلال در سیستم برق نطنز خبر داده است. اخبار و اظهاراتی ضدونقیض درباره علت حادثه نطنز در رسانه‌های ایران بازتاب یافته است. در ...