در این نشست که تحت عنوان «ترور قاسم سلیمانی و عواقب آن برای خاورمیانه» برگزار شد، «لینزی نیومن» پژوهشگر مسائل آمریکا در چتم هاوس به عوامل  سیاسی دخیل در انتخاب سردار سلیمانی ازسوی رئیس جمهوری اشاره کرد و توضیح داد که ...