به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، نهضت بازخوانی تشکیلاتیکالک با همکاری مراکز آموزشِ تشکیلاتی اسلامِ ناب و میقات، طرحِ « نهضت بازخوانی تشکیلاتی» کتابِ «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» را برگزار می‌کند. براساس این گزارش طرحِ "نهضت بازخوانی ...