با گذشت چند ماه از عمومی شدن  آزار‌ها یا مزاحمت‌های کلامی و لمسی زنان در محیط کاری رسانه‌های داخل ایران و روایت‌ها و مستنداتی که به ویژه در فضای مجازی طرح شدند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از تشکیل کمیته‌ای ...