"... می‌خوام برم ایران، برای گرفتن پاسپورت چه مدارکی لازم دارم؟ مینا دلش فروریخت. سال‌ها از شنیدن این جمله واهمه داشت. حرف برکه را جدی نگرفت و فکر کرد می‌تواند او را منصرف کند. آن‌وقت با سرعت گفت: حرفش را ...