غلامرضا انصاری  در پاسخ به این پرسش که رییس جمهور آینده با چه چالش هایی مواجه خواهد بود اظهار کرد: جهت  پاسخ به این سوال  باید به این موضوع عنایت داشت ،که در وهله اول جایگاه ریاست جمهوری در کلیت نظام ...