انتخابات شوراهای شهر و روستا در این دوره از هرجهت زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت. با گذشت چهار روز از برگزاری این انتخابات کم‌کم آمار جزییات انتخابات شوراها منتشر می‌شود. این آمارها نشان می‌دهند که برنده اول انتخابات ...