‌کشمکش تازه دو همسایه متخاصم در جنوب قفقاز، تا مرز تهدیدهایی چون نابودی ساختارهای استراتژیک و هدف گرفتن نیروگاه‌های طرفین نیز کشیده شده است. درگیری‌ها این بار در منطقه کوهستانی تووز جریان دارند که ۳۰۰ کیلومتر با منطقه مورد مناقشه ...