صنایع کوبا که چند دهه در سلطه دولت و اقتصاد کمونیستی قرار داشتند، درهای خود را به روی بخش خصوصی باز می‌کنند. این گشایش، ادامه سیاستی است که در سال ۲۰۱۰ شروع شد اما به طور نسبی پیش رفت و ...