وزیر همکاری‌های اقتصادی و توسعه آلمان پیشنهاد کرده است که دولت فدرال هرچه زودتر ۲۰۰۰ پناهجو را از جزیره لسبوس یونان قبول کند. گرد مولر شامگاه چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت (نهم سپتامبر) گفت که کشورش باید همبستگی انسانی نشان دهد. دولت آلمان ...