گروهی از پزشکان و پرستاران ایالت پنجاب پاکستان در اعتراض به امکانات حفاظتی اندک بیمارستان‌ها، اعتصاب غذا کرده‌اند. سلمان حصیب، سخنگوی پرسنل معترض می‌گوید: «ما در خط مقدم خطر هستیم و عدم حفاظت از ما یعنی تهدید زندگی همه جامعه.» ...