محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی و یکی از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای خامنه‌ای در اعتراض به حبس خود و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی اقدام به بریدن رگ دست خود نموده بود. همین موضوع نگرانی شدید کنشگران مدنی، سیاسی و خانواده‌جانباختگان ...