از سرکوب اعتراضات مردم ایران در آبان سال ۹۸ یک سال می‌گذرد. به همین مناسبت، کانون نویسندگان ایران بیانیه‌ای منتشر کرده است. امضاکنندگان این بیانیه از رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به اعتراضات مردمی به‌شدت انتقاد کرده‌اند. در این بیانیه از ...