اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا... این شعار که از دل اعتراضات دی ۹۶ بیرون آمد و در تظاهرات آبان ۹۸ تکرار شد، شاخص سرخوردگی مردم از مدعیان تغییر و پیشرفت و پشت کردن به جریان‌های سیاسی برآمده از حاکمیت جمهوری ...