غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه شنبه ۲۰ خرداد (نهم ژوئن) در یک نشست خبری از انتصابات جدید در دستگاه قضایی تحت عنوان «اصلاح» ساختار این قوه خبر داد. ایلنا در گزارشی در این باره به اسامی متعددی ...