گرنل بلافاصله بعد از ورود به دفتر خود در ساختمان اطلاعات ملی آمریکا دو تن از مشاوران ارشد اطلاعاتی را اخراج و نیروهای جدید جایگزین آن‌ها کرد.   به گزارش نیویورک تایمز، اگرچه انتظار می رود که مدت زمان حفظ ...