سازمان "خبرنگاران بدون مرز" در برلین اعلام کرد، فهرست امضایی که به دولت بریتانیا داده شده ۱۰۸هزار امضا را در بر دارد. در این فراخوان (پتیشن) از دولت بریتانیا خواسته شده است جولیان آسانژ را به فوریت آزاد کند و ...