جان شیپتن، پدر جولیان آسانژ این هفته بار دیگر به برلین آمده بود. او یک بار نیز در اکتبر ۲۰۱۹ پیش از محاکمه پسرش در لندن به برلین آمده بود تا از زمامداران آلمانی برای آزادی پسرش که در لندن بازداشت ...