در هفته گذشته علاوه بر ثبت زوج زلزله‌های استان فارس با بزرگای ۵.۱ و ۵.۷ در گردکشانه استان آذربایجان غربی زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ و سنگان استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۱ به ثبت رسید. به گزارش ایسنا، در ...