رهی معیری در سال ۱۲۸۸ در تهران زاده شد. پدرش کارمند بلندپایه دولت بود. شش ماه بیشتر نداشت که پدر را از دست داد و آموزش و پرورشش را مادرش که دستی در شعر و موسیقی داشت، به عهده گرفت. ...