در بیانیه پایانی نشست سران هفت کشور صنعتی (گروه ۷) در کورنوال بریتانیا، برای نخستین بار به طور مشترک اعلام کردند که هدف آنها تأمین کامل نیازهای اقلیمی از سال ۲۰۵۰ است. از سوی دیگر تأکید شد که اهداف توافقنامه ...