«حکم امهز» در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، انگیزه های آنکارا برای لشکرکشی مستقیم به خاک سوریه در روزهای اخیر را از دو جنبه مواضع رسمی و غیر رسمی ترکیه قابل بررسی دانست. این کارشناس لبنانی خاطرنشان کرد که ...