آنفلوآنزای اسپانیایی از بهار ۱۹۱۸ تا تابستان ۱۹۱۹ نزدیک نیم میلیارد نفر جمعیت جهان را مبتلا کرد و ۵۰ میلیون قربانی به جا گذاشت. امیلی لاوسون  که در سال ۱۹۱۹ نوزادی بیش نبود، در اوج  پاندمی، در حالی پیدا شد که ...

آنفلوانزای اسپانیایی از بهار ۱۹۱۸ تا تابستان ۱۹۱۹ نزدیک نیم میلیارد نفر جمعیت جهان را مبتلا کرد و ۵۰ میلیون قربانی به جا گذاشت. امیلی لاوسون  که در سال ۱۹۱۹ نوزادی بیش نبود، در اوج  پاندمی، در حالی پیدا شد که ...