از شواهد چنین برمی‌‌آید که شماری از نمایندگان پارلمان آلمان با دریافت پول نقد یا "هدایا" از منافع دولت جمهوری آذربایجان حمایت می‌کرده‌اند. بیش از همه آکسل فیشر و مارک هاوپتمن، دو نماینده عضو حزب دموکرات مسیحی زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. ...