پس از ده‌ها سال، از ساختمان بزرگ و بسیار محکم بتنی آشیانه زیردریایی‌ها در دوران آلمان نازی دو باره استفاده خواهد شد؛ اما این باره به عنوان مرکزی برای حفظ داده‌های اینترنتی یک شرکت کامپیوتری بزرگ.  این ساختمان غول پیکر ...