صدمات دویدن معمولا وقتی اتفاق می افتد که بیش از حد به خودتان فشار آورید که ١٠ مورد آن مهم و نیازمند درمان است. به گزارش ایسنا، با شیوع مجدد کرونا ویروس و همچنین در زمان خروج از قرنطینه، یکی ...