سه سال است این بوی تعفن در پاییز یا روزهای سرد در تهران می‌پیچد و شهروندان را می‌آزارد اما هیچیک از دستگاه‌های متولی هنوز در باره منشا آن به تفاهم نرسیده‌اند. رسانه‌ها از این بو با صفت "مرموز " یاد می‌کنند. ...