RSS مخفف Rich Site Summary یا چکیده اخبار سایت است. با استفاده از RSS نیازی نیست برای مشاهده اخبار سایت های مختلف، همه آنها را باز کنید.RSS در یک جملهشاید شما هم گاهی اوقات آرزو کردید که ای کاش نرم ...